Title Image

Služby podle oboru

...

Průmyslové celky

Pro zvýšení efektivity správy a údržby, generování energetických i finančních úspor, stejně jako pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci lze úspěšně využít termodiagnostiku, fotogrammetrii, či 3D laserové skenování v dále uvedených oblastech. Včasné a správné využití těchto technologií minimalizuje počet, a výrazně zkracuje dobu odstávek.

Více

Logistické areály

Od pasportizace, přes detekci zatékání do plochých střech, až po vytváření digitálních dvojčat. Poskytujeme podklady pro údržbu a správu majetku, stejně jako pro propagaci vašich nemovitostí potencionálním zákazníkům.

Více

Facility management

Aktuální technologické trendy přinášejí konkurenční výhodu do oblasti Facility managementu. Správa budov, areálů či objektů v digitalizovaném prostoru při využití moderních metod detekce závad umožňuje rychlá a správná rozhodování a přechod na principy „prediktivní údržby“, která generuje energetické i finanční úspory.

Více

Stavebnictví

Technologie 3D modelování či termodiagnostiky přináší zajímavé nové postupy pro investory i stavebníky; například provedení vizuální kontroly včetně odborného posouzení stavebně technického stavu budov při přejímce stavby, a následná kontrola před ukončením záručních lhůt generují precizní dokumentaci aktuálního stavu a zjednodušují administraci záručních podmínek mezi dodavatelem a investorem.

Více

Státní správa a místní samospráva

Digitalizace a prostorová data se stávají pro státní správu a samosprávu klíčovým prvkem. Naše data a aplikace umožňují státní správě efektivnější a ekonomičtější rozhodování.

Více

Zemědělství, lesnictví

Zemědělství se dlouhodobě potýká k extrémním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě i v managementu. Využitím technologií nejen chráníte své know-how a informace o vývoji farmy či podniku, ale také zvyšujete efektivitu výroby, a tím profit podniku. Budoucnost zemědělství je v ucelených zemědělských systémech využívajících principy řízení vstupů do výroby na základě analýz aktuálních dat ( např. Precision farming).

Více

Památková péče

Precizní vizuální i technickou dokumentací historických objektů i předmětů se prodlužuje jejich životnost a uchováva se historická hodnota pro příští generace. V přídadě havárií lze na základě dokumentace provést úspěšné rekonstrukce objektů či renovace předmětů. Technologie zvyšují atraktivitu objektů pro návštěvníky a umožňují efektivní správu a údržbu.

Více

Ochrana a tvorba krajiny

Pro tvorbu podkladů k optimalizaci vodního režimu krajiny, pro lokalizaci výskytů chorob lesních porostů, k detekci a lokalizaci úniků ropných látek a médií, či k dokumentaci povodňových stavů využijte námi nabízené služby a technologie

Více

Marketing, PR, komunikace

Vytváříme jedinečné materiály pro propagaci měst, destinací a firem. Od fotografií a videí až pro 3D modely a jejich prezentaci v augmentované a virtuální realitě.

Více