Title Image

Stavebnictví

Stavebnictví

Technologie 3D modelování či termodiagnostiky přináší zajímavé nové postupy pro investory i stavebníky; například provedení vizuální kontroly včetně odborného posouzení stavebně technického stavu budov při přejímce stavby, a následná kontrola před ukončením záručních lhůt generují precizní dokumentaci aktuálního stavu a zjednodušují administraci záručních podmínek mezi dodavatelem a investorem.

  • Vizuální revize mostních konstrukcí (bez plošin a lešení)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (3D model včetně fototextury s reálným povrchem; umožní měření ploch a vzdáleností, zaznamenává prokazatelný skutečný stav ke konkrétnímu datu, umožňuje následné sledování vybraných jevů a prvků)
  • Vizuální inspekce skutečného provedení stavby včetně posouzení zjevných vad autorizovanou osobou (ukončení záručních lhůt stavby)
  • Podklady pro projekční činnost (digitální model terénu či městského prostoru, 3D model pro projektování a vizualizaci návrhů, specifické analýzy dle požadavků zákazníka)
  • Prevence havarijních stavů: Detekce zatékání do plochých střech, lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, detekce úniků ropných látek a médií