Title Image

Ochrana a tvorba krajiny

Ochrana a tvorba krajiny

Pro tvorbu podkladů k optimalizaci vodního režimu krajiny, pro lokalizaci výskytů chorob lesních porostů, k detekci a lokalizaci úniků rodných látek a médií, či k dokumentaci povodňových stavů využijte námi nabízené služby a technologie.

  • Studie odtokových poměrů na 3D modelu krajiny
  • 3D model krajiny pro analýzy na digitálním modelů terénu: erozní smyv, půdní pokryv, stav porostů, sklonitostní poměry, hospodářské využití území, majetkoprávní vztahy
  • Termodiagnostika pro lokalizaci a dokumentaci ekologických havárií (únik ropných látek, médií)
  • Vizuální letecké inspekce a kontroly pro bleskovou dokumentaci povodňových stavů (dokumentační foto a video)